Úvodní stránka » Sportovní klub moderní gymnastiky » Pravidla moderní gymnastiky TopGym Karlovy Vary

Pravidla sportovního klubu moderní gymnastiky
TopGym Karlovy Vary

Platná od 10. 9. 2018 pro sportovní členy klubu

 1. Činností sportovního klubu moderní gymnastiky TopGym Karlovy Vary je sportovní výchova děvčat v oblasti moderní gymnastiky s důrazem na zlepšování výkonnosti a účasti na závodech. Předpokladem je zájem děvčat o pravidelné cvičení, účast na závodech a dalších aktivitách klubu včetně perfektní docházky a požadované součinnosti rodičů.
 2. Děvčata (moderní gymnastky), která jsou přijata do sportovního klubu moderní gymnastiky TopGym Karlovy Vary, z.s. , IČ: 04500229 (dále jen spolek), získávají v souladu se stanovami spolku tzv. „sportovní členství“ (dále jen člen, členství). Členství vzniká na základě doporučení při náboru, odevzdáním vyplněné přihlášky, souhlasem s těmito pravidly, souhlasem se zpracováním osobních údajů a první úhradou členských příspěvků.
 3. Členství opravňuje gymnastku k účasti na činnosti spolku dle tréninkového programu. Rodiče mají právo na informace ohledně sportovní výkonnosti jejich dcery. Z registrovaného členství nevyplývají žádná hlasovací práva týkající se činnosti spolku.
 4. Podmínkou členství je pravidelná platba předepsaných členských příspěvků, aktivní součinnost, dodržování pravidel a pokynů, a podílení se na chodu klubu ze strany rodičů.
 5. Členství se ukončuje: a) na základě písemného oznámení zákonných zástupců, b) pokud nedojde k úhradě členských příspěvků na další roční období, c) na základě rozhodnutí vedení klubu v případě hrubého či opakovaného porušení pravidel sportovního klubu.
 6. Všechny gymnastky musí pravidelně absolvovat zdravotní prohlídku a nechat si do zdravotní průkazky tuto prohlídku potvrdit. Podrobnosti o zdravotních prohlídkách najdete na webových stránkách klubu.
 7. O zařazení gymnastky do příslušného tréninkového a výkonnostního programu, nominaci na závody a akce klubu rozhoduje hlavní trenérka na základě sportovních výsledků, docházky a dalších interních kritérií.
 8. Současné trénování členů sportovního klubu TopGym Karlovy Vary u jiných subjektů či trenérů moderní gymnastiky (pravidelné či jednorázové) je možné pouze se  souhlasem vedení spolku.
 9. Rodiče se zavazují respektovat úlohu trenérů a nezasahovat do jejich kompetencí při tréninku a závodech.
 10. K podávání závazných informací ohledně osobní sportovní výkonnosti gymnastek je oprávněn pouze hlavní trenér nebo předseda klubu. Jakékoliv informace od jiných členů klubu nejsou považovány za relevantní.
 11. Rodiče (či zákonní zástupci) ani jiné osoby nemají přístup na běžné tréninky, k tomu jsou organizovány ukázkové hodiny či exhibice.
 12. Komunikace mezi klubem a rodiči:
  1. Veškerá komunikace a předávání dokumentů probíhá výhradně mezi rodiči a klubem. Informace pro rodiče nejsou předávány po nezletilých děvčatech. Naopak, rodiče nebudou předávat informace ani dokumenty prostřednictvím děvčat.
  2. Veškeré informace o dění, trénincích, závodech a veškerých změnách jsou zveřejňovány na webových stránkách gymnastika-kv.cz.
  3. Důležitá upozornění nebo informace týkající se pouze konkrétních gymnastek jsou zasílány na uvedené e-mailové adresy. Je třeba webové stránky i e-mailovou schránku pravidelně kontrolovat, nejlépe denně.
  4. Pokud nemají rodiče dostatečný přístup k e-mailu a internetu, je třeba tuto skutečnost sdělit vedení klubu a dohodnout jiný způsob komunikace.
  5. Dotazy na sportovní výkonnost gymnastek je třeba směřovat na hlavní trenérku / předsedu, nejlépe e-mailem, nebo si domluvit čas konzultace.
  6. Během tréninku není dovoleno se na trenéry obracet s dotazy. K zodpovězení otázek a komunikaci s rodiči je před zahájením tréninku a po jeho ukončení zpravidla k dispozici předseda či manažer klubu.
 13. Děvčata budou na trénink chodit v předepsaném ustrojení a s požadovaným vybavením (uvedeno na webových stránkách klubu). Mobily jsou během tréninku zakázány.
 14. Gymnastky i rodiče jsou povinni dodržovat vnitřní řád sportovního zařízení, kde probíhá trénink nebo jiná akce, zejména používat pouze určené šatny a nevstupovat do tělocvičny (haly) ve venkovní obuvi. V šatně nesmějí zůstávat cenné věci. Za ztráty či poškození osobních věcí se neručí.
 15. Děvčata se do šatny dostaví včas tak, aby nejdéle 5 minut před zahájením tréninku byla převlečená a připravená v tělocvičně. Po ukončení tréninku odcházejí děvčata do šatny. V tu dobu již na ně budou čekat rodiče (či zástupci). Za děvčata do doby zahájení tréninku a po jeho ukončení zodpovídají plně rodiče (zákonní zástupci).
 16. Rodiče (zástupci) doprovází děvčata až do tělocvičny (haly) a tam si je zase vyzvedávají. Samostatný příchod (odchod) nezletilých děvčat je možný pouze na základě písemného oznámení rodičů.
 17. Každý člen (v případě nezletilých zákonný zástupce) je povinen podílet se na chodu Spolku jak finančně (členské příspěvky), tak dobrovolnickou prací či jinou formou pomoci. Solidární pomoc a spolupráce rodičů slouží k udržení výše členských příspěvků v přiměřené výši. Rodiče poskytují pomoc zejména v těchto oblastech:
  1. Příprava tělocvičny – rodiče 10 minut před zahájením tréninku přivezou a rozbalí koberce. Zapotřebí jsou 2, ideálně 4 rodiče. Rodiče se mohou vzájemně domluvit na střídání ve skupinkách.
  2. Pomoc s úklidem tělocvičny – rodiče 5 minut před koncem tréninku sbalí a uklidí gymnastické koberce. To provedou všichni přítomní rodiče. Teprve po sbalení koberců si převezmou gymnastky.
  3. Pomoc s přípravou a organizací pořádaných akcí. Informace jsou rozesílány vždy v rámci přípravy konkrétní akce.
  4. Zajištění sponzorské či jiné podpory v rámci vlastních možností.
 18. Pro zařazení gymnastky do závodního programu je kromě výkonnostních předpokladů podmínkou i souhlas rodičů s požadovanou účastí gymnastky na závodech a poskytnutí servisu (dresy, doprava, ubytování, příprava, …), domluva s ostatními na společné dopravě a nabídka dopravy trenérům a rozhodčím v případě potřeby.
 19. Veškeré změny kontaktních údajů či zdravotního stavu (dlouhodobého i krátkodobého) a jiné zvláštní péči je třeba neodkladně hlásit.
 20. Gymnastky jsou povinny neprodleně hlásit trenérům každý úraz, nebo špatný zdravotní stav vzniklý během tréninku. Pokud rodiče zjistí změnu zdravotního stavu následně po tréninku, budou informovat vedení klubu.
 21. Od členek klubu se očekává kromě účasti na závodech rovněž účast na exhibicích pro veřejnost nebo sponzory a účast na letním sportovním soustředění (u výkonnostních tréninkových programů povinně). Podrobnosti k veškerým akcím budou včas zveřejněny na webu a rodiče o nich budou informováni.
 22. Každou nepřítomnost je třeba včas řádně omluvit na vyhrazený e-mail omluvy@gymnastika-kv.cz. Děvčata je nutno omlouvat ihned, jakmile důvod absence vznikne. Děvčata budou omlouvána pouze ze závažných důvodů. Děvčata, která dorazí na trénink později, se vždy nahlásí u trenéra a oznámí s osobní omluvou svůj příchod (byť byly již předem omluveny rodiči).
 23. Výše členských příspěvků a rozpis tréninků jsou vyhlašovány vždy na příslušné pololetí a jsou k dispozici na webových stránkách klubu.
 24. Rodiče se zavazují řádně hradit předepsané členské příspěvky a další náklady spojené se sportovní činností, jako je účast na závodech, sportovním soustředění a dalších aktivitách klubu. Při ukončení činnosti člena klubu se uhrazené příspěvky nevracejí, a to ani poměrná část.
 25. Rodiče se zavazují včas plnit další povinnosti vyplývající z jejich součinnosti, jako jsou včasné zdravotní prohlídky dívek, přebírání a předávání dokumentů (průkazky, fotografie, přihlášky a další), odpovídání na dotazy zasílané mailem, hlášení absencí na závodech apod.
 26. Rodiče berou na vědomí, že gymnastky budou registrovány u Českého svazu moderní gymnastiky a že se na ně vztahují příslušné soutěžní a technickoorganizační předpisy Českého svazu moderní gymnastiky, jejichž znění je k dispozici na csmg.cz.
 27. Doporučujeme rodičům, aby uzavřeli pro své dcery odpovídající úrazové pojištění pro krytí následků případných úrazů při sportovní činnosti.

Výsledky

Výsledky Milevský pohár - 3. 3. 2018

4.3.2018

Milevský pohár jsou nejenom první závody...

» číst dál

Výsledky Memoriál Milady Duckeové Mariánské Lázně - 2. 4. 2017

2.4.2017

Svým výkonem nám udělala radost Barbora Laslopová...

» číst dál

Výsledky Zpč. liga 1. kolo - 2. 4. 2017

2.4.2017

Výkon našich děvčat odpovídal předpokladům...

» číst dál

Výsledky Milevský pohár - 1. 4. 2017

1.4.2017

Vzhledem k novým pravidlům moderní gymnastiky...

» číst dál

archiv


Odkazy:

Jsme členy Českého svazu moderní gymnastiky

Český svaz moderní gymnastiky

Územně patříme do Západočeské oblasti moderní gymnastiky

Západočeská oblast moderní gymnastiky

Jsme členy Sportovní unie Karlovarska / České unie sportu

Sportovní unie Karlovarska - ČUS


Gymnastické potřeby nakupujeme na

Natalyshop-SasakiOtevřené tréninkové programy TopGym 2018

Rozvojové středisko mládeže
ČSMG

Tréninkové centrum 
TopGym Karlovy Vary

Open Top Weekend
Karlovy Vary


Kontaktujte nás:

Telefon+420 602 495 191

E-mailinfo@gymnastika-kv.cz

Facebookhttps://www.facebook.com/
TopGymKarlovyVaryModerniGymnastika


Carlsbad RG Cup

web Karlovarského poháru, mezinárodních závodů v moderní gymnastice, které pořádá naš sportovní klub moderní gymnastiky


Sportovní klub moderní gymnastiky TopGym Karlovy Vary navazuje na svoji činnost v původním oddíle moderní gymnastiky TJ Slavia Karlovy Vary. Moderní gymnastika má v Karlových Varech dlouholetou tradici od roku 1955 a její závodnice dosahují v tomto krásném olympijském sportu skvělých výsledků. Jsme rádi za váš zájem o moderní gymnastiku a děkujeme všem, kteří nás podporují.

„Moderní gymnastika, jako sport spojující eleganci těla a zdraví pohybu, přirozeně patří do Karlových Varů a celého lázeňského regionu, kde se historicky snoubí léčivá síla přírody a krása lázeňských měst.“