Pro rodiče moderních gymnastek

Nejdůležitější pokyny


Prosím, přečtěte si pozorně veškeré praktické informace, pravidla a pokyny. Ty byly vytvořeny na základě dlouholetých zkušeností proto, aby umožňovaly organizovaný a bezproblémový chod celého klubu. Jejich znalost a respektování z vaší strany vám zajistí transparentní znalost veškerého dění a nám prostor věnovat se v maximální míře vaši dceři.

Kde získáte informace

Veškeré informace jsou na webových stránkách oddílu www.gymnastika-kv.cz. Rodičům zasíláme e-mailem rychlé informace nebo upozornění na nový obsah zveřejněný na webu. Pro rychlou komunikaci dále využíváme skupiny na WhatsApp. Prosím, kontrolujte pravidelně svůj e-mail, ale také webové stránky pro případ, že by vám e-mail nedorazil.

Prosíme, čtěte zasílané informace pečlivě a včas

Náš klubu ve srovnání s jinými poskytuje rodičům opravdu nadstandardní informační servis. I přes veškerou ochotu není v našich možnostech sdělovat opakovaně informace jenom proto, že si je rodiče nebyli schopni přečíst sami.

Rovněž tak, pokud jste vyzváni k nějaké reakci či odpovědi, učiňte tak prosím obratem či ve stanoveném termínu, aniž bychom vás museli urgovat!

Děkujeme za pochopení a odpovědný přístup.


Na koho se obrátit

S dotazy se prosím obracejte pouze na trenéry klubu. Informace, které obdržíte od jiných rodičů, byť podané v dobré víře, nelze považovat za relevantní. Prosíme vás, abyste ani vy sami nepodávali ostatním rodičům informace, které nejsou oficiálně vyvěšeny na webu či zaslány e-mailem. To patří do výlučné kompetence trenérů.

S výkonnými členy oddílu a trenéry komunikujte nejlépe e-mailem, můžete též volat, psát SMS či používat WhatsApp či FB messenger. 

Dotazy na sportovní výkonnost gymnastek je třeba směřovat na odpovědnou  trenérku či předsedu, nejlépe e-mailem, nebo si domluvit čas konzultace. 

V případě jakýchkoliv pochyb či stížností se nebojte okamžitě obrátit na předsedu klubu. Neřešte je s jinými rodiči, nebo za "půl roku" – v takových případech vám nejspíše již nebudeme moci pomoci.


Kontakty pro vás:

Jiří Herian - předseda sportovního klubu • 602 495 191 • info@gymnastika-kv.cz
pro komunikaci s rodiči a administrativní záležitosti je přítomen pravidelně během tréninku v úterý od 18:30 hodin

Jiří Špička - trenér, sportovní manažer • 602 449 831 • mgkv@seznam.cz
odpovědný trenér za gymnastky VP v kategoriích NST, JUN a SEN

Kristina Bernatová - trenérka, choreografka • 724 833 838 • kristina.bernatova9@gmail.com  
odpovědný trenér za gymnastky v kategoricíh NML, NNML

Zuzana Kopfstein - trenérka, zdravotnice • 606 485 285 • zuzana.kopfstein@tetracv.cz 
odpovědný trenér za gymnastky Přípravky

Omluvy:

Zasílejte výhradně prostřednictvím aplikace EOS Club Zone, a to ihned, jak se o absenci dovíte. Pozdní příchody je možné eventuálně hlásit v příslušné skupině na WhatsApp.


Docházka na tréninky 

Každá gymnastka se účastní tréninků dle svého sportovního zařazení. Aktuální zařazení i rozpis tréniků je na tomto webu. Prosíme, sledujte na webu změny v trénincích, zejména před prázdninami, státními svátky a koncem školního roku.

Důležité pokyny pro rodiče:

 • Přivezte dceru na trénink tak, abyste mohli pomoci cca 10 minut před tréninkem s navezením a rozbalením koberců.
 • Ustrojená gymnastka by měla být v tělocvičně nejdéle 5 minut před zahájením tréninku.
 • Do doby zahájení tréninku za své gymnastky odpovídají rodiče!
 • Pokud gymnastka přijde pozdě na trénink (i když je předem rodiči omluvena), vždy se jde osobně nahlásit trenérovi a osobně omluvit za pozdní příchod.
 • Přibližně 5 minut před koncem tréninku rodiče pomohou se sbalením koberců, pak se teprve gymnastky půjdou převlékat.
 • Z bezpečnostních a organizačních důvodů je třeba důsledně vodit svoji dceru až do tělocvičny a rovněž si ji tam vyzvedávat.
 • Během tréninků není přítomnost rodičů v tělocvičně povolena, nesnažte se prosím v zájmu své dcery ani nahlížet „mezi dveřmi“, děvčata se snaží sledovat, zdali tam nestojíte a ztrácejí koncentraci.

Účast na závodech

Povinnosti rodičů závodnic před závody:

 • Sledovat pravidelně webové stránky a rozpisy závodu, kde jsou uvedeny nominace, časový rozpis a další pokyny. Sledujte prosím i následné změny, pokud je rozpis předběžný.
 • U každého rozpisu je nově uveden vedoucí výpravy včetně mobilního telefonu. Veškeré záležitosti ohledně závodů a účasti řešte prosím s ním.
 • Veškeré dotazy a organizační záležitosti ohledně účasti a přípravy řešte včas, ne na poslední chvíli či dokonce v den závodů.
 • Zajistěte si včas dopravu vlastní nebo se domluvte s jinými rodiči.
 • Nabídněte prosím volnou kapacitu trenérům oddílu, kteří nemají možnost vlastní dopravy.

Povinnosti rodičů v den závodů:

 • Dostavit se na závody včas dle rozpisu, bez ohledu na to, kdy bude gymnastka startovat! Čas na prezentaci a rozcvičení je daný, pozdě příchozí nemůžou být zaregistrovány a nebudou závodit.
 • Mít s sebou vše potřebné – závodní dres, sportovní oblečení, přezůvky a další potřeby, jak je uvedeno na webu nebo u rozpisu závodů.
 • Připravte si prosím, pokud možno přesně, finanční obnos startovného, které odevzdáte vedoucímu výpravy.
 • Převléknout a učesat svoji dceru a předat ji trenérům v uvedeném čase.
 • Dbát na maximální kázeň své dcery. Trenérky mají závodnice připravovat na start, ne řešit neukázněnost a shánět gymnastky po celé závodní hale.
 • Sledovat pokyny vedoucího výpravy a trenérů v průběhu závodního dne.

I přes naši snahu poskytovat maximum informací, stále řešíme u některých rodičů problémy spojené s účastí na závodech. Bohužel, nepřipravenost a neukázněnost vyvolává organizační problémy celé výpravy našeho oddílu a v neposlední řadě způsobuje i problémy organizátorům závodu. Těžko se pak podivovat nad nedostatky v organizaci závodů, když se jako oddíl nechováme lépe a ke zmatkům aktivně přispíváme!


Členské příspěvky sportovního klubu moderní gymnastiky TopGym Karlovy Vary

Poplatky pro rok 2023:

O výši členských příspěvků budete vždy informováni prostřednictvím aplikace EOS/e-mailem.

Splatnost

Za každou gymnastku se platí stanovený členský příspěvek dle zařazení do tréninkového programu vždy paušálně na školní pololetí. Příspěvky jsou splatné v těchto termínech:

 • Pro I. pololetí - do 20. září
 • Pro II. pololetí - do 20. ledna
 • Pro nové členy - do 14 dnů od nástupu do oddílu

Úhradu členských příspěvků můžete provést bezhotovostně na účet oddílu u FIO banky číslo 2200892778 / 2010 pod přiděleným variabilním symbolem nebo v hotovosti u předsedy klubu, Jiřího Heriana.

Případné ukončení tréninkové činnosti v průběhu roku nezakládá nárok na vrácení členského příspěvku.

Další platby

Veškeré náklady související s dalšími aktivitami sportovního klubu moderní gymnastiky (závody, sportovní soustředění, apod.) plně hradí rodiče gymnastky (sportovní vybavení, startovné, doprava, ubytování a stravování).


Zdravotní prohlídky moderních gymnastek

Všechny moderní gymnastky musí jednou ročně v období ledna až února absolvovat pravidelnou zdravotní prohlídku a nechat si do zdravotní průkazky tuto prohlídku potvrdit.

Potvrzenou průkazku odevzdejte nejdéle do konce února organizačnímu manažerovi oddílu (Jiří Špička). Pokud je gymnastka v oddílu nová, bude jí průkazka námi vystavena.

Zdravotní prohlídky se řídí požadavky ČSMG a Zákonem o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb., § 51, odst. 3b.

Gymnastky zařazené do Přípravky

Postačuje absolvovat zdravotní prohlídku u vašeho dětského lékaře. Někteří lékaři však odmítají toto potvrzení (razítko) do průkazky vystavit, pak postačuje potvrzení o způsobilosti, které vám vystaví lékař, zkontrolujte si však, že je vystaveno pro účely sportovní činnosti, nejlépe konkrétně moderní gymnastiky (nikoli např. na ozdravný pobyt). Možností je též absolvovat prohlídku u jiného nebo přímo sportovního lékaře.

Závodnice výkonnostních programů (Mini, VP)

Je vyžadována prohlídka přímo u specializovaného sportovního lékaře. 

Sportovní lékař dle věku, respektive výšky gymnastky provede základní nebo rozšířenou sportovní prohlídku. Výsledky této prohlídky pak prosím v kopii odevzdejte spolu s průkazkou.

Prohlídku si domluvte předem, lékař vám rovněž sdělí, co si vzít na sebe a jakou dokumentaci popř. přinést od praktického (dětského) lékaře. Formulář na vyplnění si stáhněte ve formátu PDF..


Pravidla sportovního klubu moderní gymnastiky TopGym Karlovy Vary

Platná od 1. 1. 2022 pro sportovní členy klubu

 1. Hlavní činností sportovního klubu moderní gymnastiky TopGym Karlovy Vary je sportovní výchova dívek v oblasti moderní gymnastiky s důrazem na zlepšování výkonnosti a účasti na soutěžích. Předpokladem je zájem děvčat o pravidelné cvičení, účast na závodech a dalších aktivitách oddílu včetně perfektní docházky a požadované součinnosti rodičů.
 2. Dívky (dále jen gymnastky), které jsou přijaty do sportovního klubu moderní gymnastiky TopGym Karlovy Vary, z.s. , IČ: 04500229 (dále jen Spolek), získávají v souladu se stanovami TopGym tzv. „sportovní členství“ (dále jen člen, členství). Členství vzniká na základě doporučení při náboru, podáním přihlášky, souhlasem se zpracováním osobních údajů a první úhradou členských příspěvků.
 3. Členství opravňuje gymnastku k účasti na činnosti Spolku dle tréninkového programu. Rodiče mají právo na informace ohledně sportovní výkonnosti jejich dcery. Ze sportovního členství nevyplývají žádná hlasovací práva týkající se rozhodování o činnosti spolku
 4. Podmínkou členství je pravidelná platba členských příspěvků, aktivní součinnost, dodržování pravidel a pokynů, a podílení se na chodu klubu pomocí ze strany rodičů.
 5. Členství se ukončuje: a) na základě písemného oznámení zákonných zástupců, b) pokud nedojde k žádné úhradě členských příspěvků na další roční období, c) na základě rozhodnutí vedení Spolku v případě hrubého či opakovaného porušení pravidel sportovního klubu či stanov Spolku.
 6. Všechny gymnastky musí pravidelně absolvovat zdravotní prohlídku a odevzdat kopii lékařské zprávy o zdravotní způsobilosti. Podrobnosti o zdravotních prohlídkách jsou uvedeny na webových stránkách klubu.
 7. O zařazení gymnastky do příslušného tréninkového a výkonnostního programu, nominaci na závody a akce klubu rozhodují trenéři a vedení Spolku na základě tréninkových výsledků, docházky a dalších interních kritérií.
 8. Současné trénování členů sportovního klubu TopGym Karlovy Vary u jiných subjektů či trenérů moderní gymnastiky (pravidelné či jednorázové) je možné pouze s výslovným souhlasem vedení Spolku.
 9. Nezbytným předpokladem členství je aktivní součinnost ze strany rodičů a jejich pomoc s přípravou a organizací tréninků, pořádaných soutěží a dalších akcí.
 10. Rodiče se zavazují respektovat úlohu trenérů a nezasahovat do jejich kompetencí při tréninku a závodech.
 11. K podávání závazných informací ohledně osobní sportovní výkonnosti gymnastek je oprávněn pouze hlavní trenér nebo předseda Spolku. Jakékoliv informace od jiných členů Spolku nejsou považovány za relevantní ani směrodatné.
 12. Rodiče (či zákonní zástupci) ani jiné osoby nemají přístup na běžné tréninky, k tomu jsou organizovány ukázkové hodiny či exhibice.
 13. Komunikace mezi oddílem a rodiči:
  a.    Veškerá komunikace a předávání dokumentů probíhá výhradně mezi rodiči a klubem. Informace pro rodiče nejsou předávány po nezletilých děvčatech. Naopak, rodiče nebudou předávat informace ani dokumenty prostřednictvím děvčat.
  b.    Veškeré informace o dění, trénincích, závodech a veškerých změnách jsou zveřejňovány na webových stránkách a prostřednictví aplikací pro správu sportovního klubu.
  c.    Důležitá upozornění nebo informace týkající se pouze konkrétních gymnastek jsou zasílány na uvedené e-mailové adresy. Je třeba webové stránky, aplikace i e-mailovou schránku pravidelně kontrolovat, nejlépe denně.
  d.    Rodiče si musí zajistit dostatečný přístup k e-mailu a internetu.
  e.    Dotazy na sportovní výkonnost gymnastek je třeba směřovat na hlavní trenérku / předsedu, nejlépe e-mailem, nebo si domluvit čas konzultace.
  f.    Během tréninku není dovoleno se na trenéry obracet s dotazy.
 14. Děvčata budou na trénink chodit v předepsaném ustrojení a s požadovaným vybavením (uvedeno na webu stránkách klubu). Mobily jsou během tréninku zakázány.
 15. Gymnastky i rodiče jsou povinni dodržovat vnitřní řád sportovního zařízení, kde probíhá trénink, zejména používat pouze určené šatny a nevstupovat do tělocvičny (haly) ve venkovní obuvi. V šatně nesmějí zůstávat cenné věci. Za ztráty či poškození osobních věcí se neručí.
 16. Děvčata se na trénink dostaví včas tak, aby nejdéle 5 minut před zahájením tréninku byla převlečená a připravená v tělocvičně (hale). Za děvčata do doby předání trenérům a po ukončení tréninku zodpovídají plně rodiče (zákonní zástupci).
 17. Rodiče (zástupci) doprovází děvčata až do tělocvičny (haly) a tam si je zase vyzvedávají. Samostatný příchod (odchod) nezletilých děvčat je možný pouze na základě písemného oznámení rodičů.
 18. Každý člen (v případě nezletilých zákonný zástupce) je povinen podílet se v rámci svých možností na chodu TopGym jak finančně (členské příspěvky), tak dobrovolnickou prací či jinou formou pomoci. Solidární pomoc a spolupráce rodičů slouží k udržení výše členských příspěvků v přiměřené výši. Rodiče poskytují pomoc zejména v těchto oblastech:
  a.    Příprava tělocvičny – rodiče 5 minut před zahájením tréninku připraví koberce.
  b.    Pomoc s úklidem tělocvičny (haly) – rodiče 5 minut před koncem tréninku sbalí a uklidí gymnastické koberce. To provedou všichni přítomní rodiče. Teprve po sbalení koberců si převezmou gymnastky.
  c.    Pomoc s přípravou a organizací pořádaných akcí. Informace jsou rozesílány vždy v rámci přípravy konkrétní akce.
  d.    Zajištění sponzorské či jiné podpory v rámci vlastních možností a kontaktů.
 19. Pro zařazení gymnastky do závodního programu je kromě výkonnostních předpokladů podmínkou i souhlas rodičů s požadovanou účastí gymnastky na závodech a poskytnutí potřebné podpory pro závodní aktivity (pořízení dresů, doprava, ubytování, příprava, …).
 20. Veškeré změny kontaktních údajů či zdravotního stavu (dlouhodobého i krátkodobého) a jiné zvláštní péči je třeba neodkladně hlásit.
 21. Gymnastky jsou povinny neprodleně hlásit trenérům každý úraz, nebo špatný zdravotní stav vzniklý během tréninku. Pokud rodiče zjistí změnu zdravotního stavu následně po tréninku, budou neprodleně informovat vedení klubu.
 22. Od gymnastek se očekává kromě účasti na závodech rovněž účast na exhibicích pro veřejnost nebo sponzory a účast na letním sportovním soustředění (u výkonnostních tréninkových programů povinně). Podrobnosti k veškerým akcím jsou zveřejňovány.
 23. Každou nepřítomnost je třeba včas řádně omluvit. Gymnastky je nutno omlouvat ihned, jakmile důvod absence vznikne včetně uvedení důvodu absence. Gymnastky budou omlouvány pouze ze závažných důvodů. Gymnastky, které dorazí na trénink později, se vždy nahlásí u trenéra a oznámí s osobní omluvou svůj příchod (byť byly již předem omluveny rodiči).
 24. Výše členských příspěvků a rozpis tréninků jsou vyhlašovány vždy na příslušné pololetí a jsou k dispozici na webových stránkách klubu.
 25. Rodiče se zavazují řádně hradit předepsané členské příspěvky a další náklady spojené se sportovní činností, jako je účast na závodech, oddílovém sportovním soustředění a dalších aktivitách oddílu. Při ukončení činnosti člena klubu se uhrazené příspěvky nevracejí, a to ani poměrná část.
 26. Rodiče se zavazují včas plnit další povinnosti vyplývající z jejich součinnosti, jako jsou včasné zdravotní prohlídky dívek, přebírání a předávání dokumentů (průkazky, fotografie, přihlášky a další), odpovídání na dotazy zasílané mailem, hlášení absencí na závodech apod.
 27. Rodiče berou na vědomí a vyjadřují souhlas, že gymnastky budou registrovány u Českého svazu moderní gymnastiky a že se na ně vztahují příslušné soutěžní a technicko-organizační předpisy ČSMG, včetně přestupního řádu, jejichž znění je k dispozici na www.csmg.cz.
 28. Doporučujeme rodičům, aby uzavřeli pro své dcery odpovídající rozšířené úrazové pojištění pro krytí následků případných úrazů při sportovní činnosti. 

GDPR - informace o zpracování osobních údajů

Z důvody nové legislativy o zpracování osobních údajů musí každý člen od roku 2018 podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

TopGym Karlovy Vary, z.s. (dále jen „Spolek“), coby správce osobních údajů, shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známé jako GDPR  (dále jen „Nařízení“).

Člen Spolku a/nebo jeho zákonný zástupce souhlasí, že v souvislosti s jeho členstvím budou zpracovávány jeho osobní údaje v následujícím rozsahu a za uvedeným účelem.

Spolek zpracovává tyto osobní údaje:

 • Příjmení a jméno člena Spolku
 • Adresa bydliště (trvalé i místo pobytu)
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Pohlaví
 • Občanství
 • Kontaktní telefon a e-mail (u plnoletých členů)
 • Jména, kontaktní telefony a e-maily rodičů / zákonných zástupců u nezletilých členů
 • Audiovizuální záznamy (fotografie, videa) z činnosti Spolku (tréninky, soutěže a další akce)
 • Výsledky ze soutěží a dalších sportovních akcí (kontrolní tréninky apod.)
 • Případně další údaje pokud si to v budoucnu vyžádá nějaký uvedený účel

Výše uvedené údaje Spolek zpracovává pouze v nezbytném rozsahu, tj. jak mu ukládají zákonné povinnosti, požadavky institucí, střešních a svazových orgánů, a pro zajištění svého oprávněného zájmu (činnosti vyplývající ze stanov Spolku). Vybrané osobní údaje v nezbytném rozsahu Spolek také předává uvedeným zpracovatelům.

Spolek zpracovává osobní údaje k těmto účelům:

 • Evidence členské základny na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu.
 • Vystavení průkazu člena ČSMG a průkazu záznamu o činnosti.
 • Povinné výkazy členské základny střešním organizacím a institucím (ČSMG, ČUS, MŠMT, …).
 • Výkaz členské základny za účelem žádosti o dotace od orgánů státní správy a samosprávy.
 • Použití údajů na přihlášky na sportovní soutěže a další akce (soustředění apod.).
 • Použití údajů na výsledkové listiny a další přehledy vyplývající z činnosti Spolku.
 • Publikování zpravodajské činnosti Spolku a vedení historie činnosti Spolku (v tištěné i elektronické formě).
 • Propagace a marketing činnosti Spolku (v tištěné i elektronické formě) za účelem osvěty, náboru, pořádání akcí a získávání dotací a sponzorů.

Osobní údaje budou v evidenci uchovány po dobu 10 let ode dne, kdy člen Spolku ukončí svoji činnost, pro kterou je Spolkem evidován, pokud zákon nebude v některých případech vyžadovat déle.

Člen Spolku a/nebo jeho zákonný zástupce bere na vědomí, že se v souvislosti se zpracováním osobních údajů může uplatňovat svá práva dle Nařízení.

Výkon činnosti člena Spolku nelze realizovat bez zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k vyjmenovaným účelům. V případě odmítnutí souhlasu s poskytnutím těchto osobních údajů není možné stát se členem Spolku, nebo pokračovat v jeho členství.

Vysvětlení ke zpracování osobních údajů dle GDPR

V roce 2018 začalo platit Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), známé jako GDPR.

TopGym Karlovy Vary, z.s. (dále jen „Spolek“) je ve smyslu tohoto Nařízení správcem osobních údajů, které shromažďuje a zpracovává v souladu s tímto Nařízením.

Výkon členství ve Spolku není z principu věci možný bez poskytnutí některých osobních údajů a bez souhlasu s jejich zpracováním. Nebylo by totiž možné např. čerpat dotace ani účastnit se soutěží.

Z udělení souhlasu nemusíte mít obavy, osobní údaje jsme zpracovávali doposud v souladu se zákonem a ani nadále tomu nebude jinak. Nicméně Nařízení vyžaduje nový souhlas, ve kterém je uvedeno, které osobní údaje se zpracovávají a jak (viz. znění souhlasu).

Spolek nadále zpracovává osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu, tj. jak mu ukládají zákonné povinnosti, požadavky institucí, střešních a svazových orgánů, a pro zajištění svého oprávněného zájmu (činnosti vyplývající ze stanov Spolku).

Pro lepší pochopení, které údaje se zpracovávají, jakým způsobem a proč, uvádíme konkrétní příklady:

 • Databáze členů spolku – obsahuje veškeré osobní identifikační údaje o členech a je přístupná pouze vedení Spolku. Trenéři disponují seznamem členů, kde jsou uvedeny pouze kontaktní údaje a datum narození.
 • Docházky a přehledy o činnosti – obsahují pouze jméno a rok narození.
 • Rozpis tréninků a zařazení gymnastek na webových stránkách - obsahují jméno a rok narození, slouží k informování rodičů.
 • Průkazky - Průkaz člena ČSMG a Záznam o činnosti (zdravotní průkaz) obsahují jméno a datum narození. Slouží k identifikaci závodnic a ověření jejich způsobilosti. Přístup k nim pouze mají trenéři a činovníci registrace na soutěžích. (Pozn.: průkazky vydané před rokem 2019 obsahují ještě rodné číslo, jsou platné, na vyžádání je možné vystavit průkaz nový)
 • Přihlášky na soutěže a další akce - obsahují jméno a rok (datum) narození, popř. občanství. Slouží k identifikaci v soutěžích a sportovní činnosti. Údaje se předávají pořadatelům, kteří jsou členy ČSMG.
 • Výsledky soutěží – obsahují jméno a rok narození, jsou zveřejňovány v rámci publikování zpravodajství z akcí.
 • Výkazy členské základny střešním organizacím a dalším institucím – obsahují jméno, bydliště, datum narození, rodné číslo, pohlaví a občanství. Slouží k prokázání počtu a složení členské základny jako podklad pro registraci sportovní činnosti a udělení dotací „na člena“. Předávají se ČSMG (Český svaz moderní gymnastiky), do informačního systému ČUS (Česká unie sportu), MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Pro žádosti o dotace města a kraje se předávají pouze souhrnné počty.
 • Publikování zpravodajské činnosti a vedení historie činnosti Spolku (v tištěné i elektronické formě) – obsahují zejména audiovizuální materiály (foto, video) a jmenovité výsledky (jméno, rok narození). Slouží pro informování členů i veřejnosti o činnosti Spolku.
 • Propagace a marketing činnosti – (v tištěné i elektronické formě) probíhá za účelem osvěty o moderní gymnastice, náborů, pořádání akcí (soutěže, exhibice, …) a prezentací pro získávání dotací a sponzorů.

Z logiky věci vyplývá, že i když evidenci osobních identifikačních údajů uchovává spolek po dobu 10 let od ukončení členství a pak je vymaže, některé údaje se uchovávají dle zákona ještě déle (např. mzdové listiny trenérů), tak některé údaje jako výsledkové listiny, novinové články, použité fotografie (to vše v tištěné podobě, na webu či sociálních sítích), nelze již zpětně odstranit.

Osobní údaje, které Spolek předává střešním organizacím a institucím, jsou ve správě těchto organizací, které o ně také musí pečovat dle Nařízení.

Spolek nikdy nepoužívá osobní údaje k jiným účelům, např. prodeji za účelem využití pro marketing třetích stran, kontaktování za účelem nesouvisejícím s činností Spolku, apod.

Jak je vidět z uvedených příkladů, zpracování osobních údajů pro činnost Spolku a jeho členů je zcela běžná věc, která se ve stejném rozsahu děla i před zavedením GDPR, jenom tak nebyla nazývána a nemusel být k tomu udělován výslovný souhlas.

V případě dotazů se obraťte na předsedu Spolku.


Carlsbad RG Cup

Logo RG Cup 2015 color.png

mezinárodní závody v moderní gymnastice

V roce 2023 proběhl již 11. ročník.
zveme vás na další, opět dvoudenní závod který je předběžně naplánován na
15. a 16. června 2024.


mezinárodní závody Carlsbad RG Cup probíhají za finanční podpory
Statutárního město Karlovy Vary a Karlovarského kraje

TOP akce 2023

16. června - Poznej a vyzkoušej moderní gymnastiku | KV Arena

17. a 18. června - Carlsbad RG Cup - 11. ročník | KV Arena

4. - 13. srpna - Letní sportovní soustředění TopCamp | Sportovní hala Tachov

2 září - Festival SPORTU° | KV Arena

12. a 19. září - Nábor do TopGym Karlovy Vary | Hala TC Gejzírpark

Kalendář akcí a závodů 2023

 • 19 Lis 2023

  MČR DT + SS NNML 2023

  finální rozpis Závodnice:Lions, Kozlova+Laslopová+Bendová, Bernatová+Orlová

 • 18 Lis 2023

  MČR SS 2023

  finální rozpis Závodnice:Stars

 • 11 Lis 2023

  Rycon Cup 2023

  finální rozpis Závodnice: Madagaskar, Lions, Stars, Lukas+Mitro, Kozlova+Laslopová+Bendová, Orlová+Bernatová

 • 05 Lis 2023

  Cena města Chomutova 2023

  finální rozpis závodnice: Madagaskar, Lions, Stars, Lukas+Mitro, Kozlova+Laslopová+Bendová, Orlová+Bernatová

 • 04 Lis 2023

  Oblastní přebor SS a DT 2023

  finální rozpis závodnice: Madagaskar, Lions, Stars, Lukas+Mitro, Kozlova+Laslopová+Bendová, Orlová+Bernatová

 • 28 Říj 2023

  Porta Bohemica Cup 2023

  finální rozpis závodnice: Madagaskar, Lions, Stars, Lukas+Mitro, Kozlova+Laslopová+Bendová, Orlová+Bernatová

 • 22 Říj 2023

  Slavoj RG Cup 2023

  Finální rozpis • závodnice: Madagaskar, Lions, Stars, Lukas+Mitro, +Laslopová+Bendová, Samarska, Flaksová, Kopfstein

 • 15 Říj 2023

  O Hradeckou stuhu

  finální rozpis závodnice: Madagaskar, Lions, Stars, Lukas+Mitro, Kozlova+Laslopová+Bendová, Orlová+Bernatová, Samarska, Flaksová, Kopfstein

 • 16 Zář 2023

  OIG GYM Cup

  Finální rozpis  Závodnice: Kopfstein, Samarska, Flaksová

 • 18 Čer 2023

  Carlsbad RG Cup 2022 - NEDĚLE

  závodnice: Eldarusheva, Bečvářová, Filipenko, Laslopová R.,Zemianková, Žbánová, Balas, Lukas, Pšeničková, Yakimets, Bašistová, Kozlova, Laslopová B., Kopfstein, Samarska, Flaksová, Orlová, Bernatová 

 • 17 Čer 2023

  Carlsbad RG Cup 2022 - SOBOTA

  závodnice: Pšeničková, Yakimets, Bašistová, Kozlova, Laslopová, Kopfstein, Negreskul, Mitro, Bendová, Samarska, Flaksová, Orlová, Bernatová 

 • 28 Kvě 2023

  MČR NST A

  Finální rozpis Závodnice: Laslopová B., Kozlova

 • 27 Kvě 2023

  MČR NML A

  Finální rozpis Závodnice: Yakimets, Pšeničková, Bašistová

 • 21 Kvě 2023

  MČR SEN B

  Finální rozpis  Závodnice: Orlová, Bernatová

 • 14 Kvě 2023

  MČR NST B

  Finální rozpis  Závodnice: Bendová

 • 13 Kvě 2023

  MČR JUN B

  Finální rozpis  Závodnice: Flaksová

 • 06 Kvě 2023

  Milevský pohárek 2023

  Finální rozpis  závodnice: Bečvářová, Eldarusheva, Laslopová R., Žbánková, Yakimets, Pšeničková, Laslopová B., Bendová

 • 30 Dub 2023

  Oblastní přebor VP - NEDĚLĚ

  Finální rozpis  Závodnice: Bendová, Samarska, Flaksová, Orlová, Bernatová

 • 29 Dub 2023

  Oblastní přebor VP - SOBOTA

  Finální rozpis  Závodnice: Eldarusheva, Bečvářová, Filipenko, Laslopová R., Zemianková, Žbánková, Balas, Lukas, Mitro, Negreskul, Yakimets, Pšeničková, Bašistová, Laslopová B., Kozlova, Kopfstein

 • 23 Dub 2023

  Chomutovský pohár 2023

  finální rozpis závodnice: Negreskul, Mitro, Yakimets, Pšeničková, Bašistová, Bendová, Flaksová, Samarska, Bernatová

 • 22 Dub 2023

  Memoriál Aleny Fialové 2023

  finální rozpis závodnice: Filipenko, Bečvářová, Eldarusheva, Zemianková, Laslopová R., Balas, Laslopová B., Kozlova, Orlová

 • 22 Dub 2023

  Kvalifikace MČR JUN A

  Závodnice: Kopfstein

 • 15 Dub 2023

  RG Cup Hradec Králové

  Finální rozpis  Závodnice: Bečvářová, Eldarusheva, Yakimets, Pšeničková, Bašistová, Kozlova, Bendová, Kopfstein, Orlová

 • 07 Dub 2023

  UPREAL Cup 2023

  Finální rozpis závodnice: Žbánková, Yakimets, Pšeničková, Bašistová, Laslopová B., Kozlova, Samarska, Flaksová, Kopfstein, Bernatová

 • 02 Dub 2023

  AJUR Cup 2023

  Finální rozpis  závodnice: Filipenko, Zemianková, Laslopová R., Balas, Žbánková, Laslopová B., Samarska, Flaksová, Bernatová, Orlová

 • 01 Dub 2023

  Jablonecká perlička

  Finální rozpis  Závodnice: Mitro, Negreskul, Lukas, Bendová, Kopfstein

 • 25 Bře 2023

  Ústecký pohár 2023

  Finální rozpis závodnice: Pšeničková, Yakimets, Bašistová, Kozlova, Laslopová B., Bendová, Samarska, Flaksová, Orlová, Bernatová

 • 18 Bře 2023

  Goodwill Cup - Praha 2023

  Finální rozpis Závodnice: Filipenko, Balas, Lukas, Negreskul, Mitro, Samarska, Flaksová, Kopfstein

 • 04 Bře 2023

  Milevský pohár 2023

  Finální rozpis  závodnice: Bečvářová, Eldarusheva, Zemianková, Laslopová R., Žbánková, Laslopová B., Bendová, Kopfstein, Orlová, Bernatová 

 • 02 Led 2023

Archív